POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do Użytkowników korzystających z witryny internetowej dostępnej w domenie www.kupwynajmij.pl (zwanej dalej „Witryną internetową”)’ i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych oraz zabezpieczenie danych osobowych. Polityka ma charakter informacyjny i stanowi integralną część Regulaminu Witryny internetowej. Wszelkie pojęcia użyte w Polityce pisane wielką literą mają takie samo znaczenie jak przypisane im w regulaminie Witryny internetowej, chyba że co innego wynika z niniejszej Polityki.

2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od osób korzystających z Witryny internetowej jest Sprzedający, tj. Pan Dominik Wojtek prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą DS GROUP pod adresem: ul. Potokowa 12a, 44-361 Syrynia, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: 1212131418, REGON 133456783 tel. kontaktowy +48 698 255 680 codziennie (koszt połączenia wg taryfy operatora, z usług którego korzysta użytkownik), e-mail: info@kupwynajmij.pl (zwany dalej także jako „Administrator danych osobowych” lub też jako „Firma DS GROUP”).

3. Użytkownik dokonując Zamówienia bez rejestracji Konta, i/lub rejestrując Konto, i/lub kontaktując się z Firmą DS GROUP (mailowo, telefonicznie lub przez formularz kontaktowy dostępny na Witrynie internetowej, i/lub zapisując się do subskrypcji newslettera, i/lub korzystając z pozostałych usług świadczonych przez Firmę DS GROUP drogą elektroniczną wskazanych w Rozdziale III regulaminu Witryny internetowej - przekazuje Firmie DS GROUP swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres email, nr telefonu, ewentualnie nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP, adres IP komputera, z którego korzysta Użytkownik podczas korzystania z Witryny internetowej).

4. Cele i czynności przetwarzania danych osobowych:

4.1. założenie Zamówienia bez rejestracji Konta – podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania Umowy sprzedaży i dostawy Zamówienia, lub zawarcia Umowy świadczenia usługi i jej wykonania. Dane przekazane podczas składania Zamówienia wykorzystywane są w celu realizacji zawartej z Klientem umowy, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). Dane będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych przez okres niezbędny do wykonania umowy jednak Administrator danych osobowych nadal będzie przechowywał dane Klienta w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z ewentualnym odstąpieniem od umowy sprzedaży, rozpatrzenia reklamacji, dla celów rozliczeń podatkowych, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych osobowych, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO. Użytkownik może w każdej chwili sprostować swoje dane. Użytkownikowi przysługuje także również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO;

4.2. rejestracja Konta – Użytkownik w celu nie podawania przy kolejnych zakupach danych osobowych może dokonać rejestracji Konta. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rejestracji Konta. Dane przekazane podczas rejestracji wykorzystywane są w celu prowadzenia Konta oraz wykonania zawieranych przez Klienta Umów sprzedaży, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda udzielona przez Użytkownika podczas rejestracji Konta (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO). Dane przetwarzane będą przez Firmę DS GROUP przez czas prowadzenia Konta, chyba że wcześniej Użytkownik Witryny internetowej zrezygnuje z jego posiadania. Rezygnacja z Konta nie prowadzi jednak do usunięcia danych z bazy. Administrator danych osobowych nadal będzie przechowywał dane Użytkownika w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z prowadzeniem Konta, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Użytkownika zgody na rejestrację, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych osobowych, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO. Użytkownik może w każdej chwili sprostować swoje dane. Użytkownikowi przysługuje także również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO;

4.3. kontakt Użytkownika Witryny internetowej z Administratorem danych osobowych - kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, czy też korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na Witrynie internetowej w zakładce Kontakt, Użytkownik przekazuje Administratorowi danych osobowych swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości, swoje imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego oraz adres. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby Administrator danych osobowych mógł nawiązać kontakt z Użytkownikiem Witryny internetowej. Dane Użytkownika są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu na podstawie czynności żądanych i zainicjowanych przez Użytkownika, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji, Administrator danych osobowych nie jest w stanie jednoznacznie określić, kiedy korespondencja zostanie usunięta. Użytkownik Witryny internetowej ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadził z Administratorem danych osobowych (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes Administratora danych osobowych, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony Użytkownika Witryny internetowej;

4.4. korzystanie z usług świadczonych przez Firmę DR GROUP drogą elektroniczną polegających na przesłaniu drogą mailową Użytkownikowi linka do zmiany dotychczasowego Hasła do Konta, przesłaniu zapytania o dostępność Produktu do wynajmu, przesłaniu zapytania o dostępność świadczenia Produktu w postaci usługi, zamieszczeniu opinii o Produkcie na Stronie Produktu na Witrynie internetowej - podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania umowy o świadczenie drogą elektroniczną przez Firmę DS GROUP wybranych przez Użytkownika usług. Dane przekazane podczas korzystania z tej usługi wykorzystywane są w celu realizacji zawartej z Użytkownikiem umowy (w celu przesłania droga mailową do Użytkownika linka umożliwiającego zmianę dotychczasowego Hasła do Konta, przesłania odpowiedzi drogą mailową do Użytkownika na zapytanie o dostępności Produktu, w celu zamieszczenia opinii o Produkcie na Stronie Produktu), zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z Użytkownikiem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO. Dane przetwarzane będą przez Administratora danych osobowych przez okres niezbędny do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w przypadku usługi dot. zamieszczania opinii o Produkcie - opinie będą znajdować się na Stronie Produktu na Witrynie internetowej do czasu ich usunięcia przez Firmę DS GROUP. Po usunięciu opinii ze Strony Produktu Administrator danych osobowych nadal będzie przechowywał dane Użytkownika w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami dot. usług świadczonych przez Firmę DS GROUP drogą elektroniczną, rozpatrywania reklamacji, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych osobowych, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO. Użytkownik może w każdej chwili sprostować swoje dane. Użytkownikowi przysługuje także również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO;

4.5. zawarcie umowy najmu Produktu - podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania Umowy najmu Produktu. Dane przekazane przy Umowie najmu wykorzystywane są w celu realizacji zawartej z Klientem Umowy najmu, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO. Dane będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych przez okres niezbędny do wykonania Umowy najmu, jednak Administrator danych osobowych nadal będzie przechowywał dane Klienta w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z ewentualnym odstąpieniem od Umowy najmu, rozpatrzenia reklamacji, dla celów rozliczeń podatkowych, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych osobowych, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO. Użytkownik może w każdej chwili sprostować swoje dane. Użytkownikowi przysługuje także również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO;

4.6. newsletter – Użytkownik Witryny internetowej, który chce zapisać się do newslettera, aby otrzymywać drogą mailową informacje handlowe od Administratora danych osobowych musi podać swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera lub podczas składania Zamówienia odhaczyć odpowiedni check-box ze zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera. Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda udzielona przez Użytkownika podczas zapisywania się do newslettera (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO. Dane będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej Użytkownik Witryny internetowej zrezygnuje z jego otrzymywania. Rezygnacja z otrzymywania newslettera nie prowadzi jednak do usunięcia danych z bazy. Administrator danych osobowych nadal będzie przechowywał dane Użytkownika w systemie mailingowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie newslettera, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych osobowych, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO. Użytkownik może w każdej chwili sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej. Użytkownikowi przysługuje również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO.

5. Administrator danych osobowych może także wykorzystywać dane osobowe Użytkownika w celu realizacji przez innych ciążących na Administratorze danych osobowych, np. w celu dochodzenia roszczeń wynikających z Umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Witryny internetowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) Rozporządzenia RODO - przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa.

6. Administrator danych osobowych informuje, że Użytkownik Witryny internetowej ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administrator danych osobowych może odmówić usunięcia danych osobowych użytkownika, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 Rozporządzenia RODO, wskazane w niniejszym punkcie uprawnienia Użytkownika Witryny internetowej nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Użytkownikowi w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania jego danych osobowych. Dane Użytkowników nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7. Administrator danych osobowych niniejszym informuje także, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników Witryny internetowej osobom trzecim innym niż wskazane w niniejszej Polityce, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami (np. organów ścigania, Inspekcji Handlowej).

8. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia RODO, w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników Witryny internetowej przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem, gwarantując także poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

9. Dane osobowe udostępnione Administratorowi nie będą udostępniane podmiotom trzecim, innym niż wskazane w regulaminie Witryny internetowej (np. firmie kurierskiej, bankowi realizującemu przelewy, firmom realizującym wpłaty za pomocą systemu płatności elektronicznych, firmie księgowej, firmie zapewniającej obsługę techniczną serwera na którym znajduje się Witryna internetowa), w innym celu niż wskazane w regulaminie Witryny internetowej, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika. Wszystkie podmioty, którym Administrator danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

10. Witryna internetowa korzysta z wtyczki Google Analytics oraz Google AdWords - to tzw. kod śledzenia, który wskazuje wiek, płeć, lokalizację osób wchodzących na stronę i ruch na Witrynie internetowej. Pozyskane w ten sposób dane wykorzystywane są jedynie w celach statystycznych. Dane osobowe pozyskane w ten sposób przechowywane są maksymalnie przez okres 36 miesięcy. Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na ten temat, znajdują się bezpośrednio na stronie http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/ Użytkownik Witryny internetowej w każdej chwili może zablokować kod JavaScript Google Analytics wchodząc na link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout oraz Google AdWords wchodząc na link: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=pl i postępując zgodnie z zawartymi tam wskazówkami i instrukcjami.

11. Witryna internetowa wykorzystuje pliki „cookies”(ciasteczka), które służą do celów identyfikacji przeglądarki podczas korzystania z Witryny internetowej, aby wiadomo było, jaką stronę wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc na Witrynę internetową na komputerze Użytkownika mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą mieć formę pliku „cookie”. Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na ten temat, znajdują się bezpośrednio na stronie producenta http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/

12. Pliki „cookies“ są to niewielkie pliki składające się z ciągu liter i znaków, zapisywane na komputerze przez serwer internetowy podczas odwiedzania danej Strony Produktu na Witrynie internetowej. Pliki typu „cookies“ są stosowane przez Witrynę internetową wyłącznie w celu lepszego dostosowania witryny do indywidualnych preferencji Użytkownika. Ponadto, pliki „cookies“ stosowane na Witrynie internetowej mogą służyć następującym celom:

a) dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić zawartość Witryny internetowej, dostosowania do indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Witryny internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości,

c) utrzymanie sesji Użytkownika Witryny internetowej (po zalogowaniu do Konta), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie wpisywać Loginu i Hasła.

13. W ramach Witryny internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Witryny internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

14. Informacje zbierane i generowane przez pliki „cookies“ na Witrynie internetowej nie pozwalają na personalizację i identyfikację Użytkownika, a w wyniku ich wykorzystywania nie są przechowywane żadne dane osobowe Użytkownika.

15. Pliki „cookies“ używane na Witrynie internetowej są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer Użytkownika. Korzystając Witryny internetowej Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików „cookies” zgodnie z niniejszą Polityką. Użytkownik może w każdej chwili zmienić sposób korzystania z plików „cookies“ przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą z Witryny internetowej. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu „cookies“ z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki „cookies“ lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików „cookies” może różnić się w zależności od używanej przeglądarki. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Witrynie internetowej.

16. Witryna internetowa www.kupwynajmij.pl zawiera także zawierać linki do innych stron internetowych nieadministrowanych przez Administratora danych osobowych (np. Facebook, Google+, Instagram, Twitter), zatem nie może on ponosić odpowiedzialności, ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Administrator danych osobowych informuje także, że niniejsza Polityka dotyczy tylko Witryny internetowej oraz że po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby Użytkownik zapoznał się z właściwą danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony i odwiedzenie ich, Użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.

17. Administrator danych osobowych jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Witryny internetowej). W przypadku wprowadzenia zmian, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian - odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona na Witrynie internetowej, a Użytkownik który zarejestrował Konto lub zapisał sie do otrzymywania newslettera otrzyma informację o zmianach w Polityce także drogą mailową.

18. W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, Użytkownik Witryny internetowej ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych osobowych.

19. Użytkownik proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Administratora danych osobowych o wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z Witryny internetowej. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki, żądaniem udostępnienia informacji o Użytkowniku, informacji jakie na dane na temat Użytkownika posiada Administrator danych osobowych oraz w jakich celach je przetwarza - Użytkownik Witryny internetowej proszony jest o kontakt z Administratorem danych osobowych mailowo: info@kupwynajmij.pl lub telefonicznie: +48 698 255 680.

Dnia 11 maja 2020 roku