REGULAMIN WITRYNY INTERNETOWEJ WWW.KUPWYNAJMIJ.PL

UWAGA - SKLEP W TRAKCIE TWORZENIA. BRAK MOZLIWOSCI DOKONYWANIA WPŁAT I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

ROZDZIAŁ I - DEFINICJE:

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Firma DS GROUP – Pan Dominik Wojtek prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą DS GROUP pod adresem: ul. Potokowa 12a, 44-361 Syrynia, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: 1212131418, REGON 133456783, tel. kontaktowy +48 698 255 680 (opłata za połączenie wg taryfy operatora, z usług którego korzysta Użytkownik, adres email: info@kupwynajmij.pl;

2. Witryna internetowa – platforma internetowa prowadzona przez Firmę DS GROUP w j. polskim pod adresem URL: www.kupwynajmij.pl umożliwiająca zawieranie Umów sprzedaży Produktu lub wysyłanie zapytań ofertowych dot. dostępności usług lub Produktów do wynajmu

3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych (co obejmuje także osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Witryny internetowej;

4. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Witryny internetowej;

5. Produkt lub Produkty – towary oferowane przez Firmę DS GROUP do sprzedaży detalicznej lub usługi, bądź też Produkty lub usługi, co do których możliwe jest wysłanie zapytania o dostępność Produktu do wynajmu lub sprzedaży usługi od Firmy DS GROUP, prezentowane na Witrynie internetowej;

6. Strona Produktu – pojedyncza podstrona na Witrynie internetowej, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat Produktu;

7. Cena - cena sprzedaży brutto Produktu umieszczona obok informacji o Produkcie, nie uwzględniająca jednak kosztów dostarczenia Produktu do Klienta/w zakładce Wypożyczalnia – proponowana cena brutto wynajmu Produktu, zaś w zakładce Usługi, proponowana cena brutto usługi;

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Witryny internetowej, wskazujące Produkt lub zestaw Produktów określonych sprzedaży, złożone zgodnie z niniejszym Regulaminem;

9. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

10. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Firmą DS GROUP, a Klientem z wykorzystaniem Witryny internetowej, tj. zawierana za pomocą środków porozumiewania się na odległość;

11. Umowa świadczenia usługi - umowa dot. warunków świadczenia danej usługi oferowanej przez DS GROUP w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Firmą DS GROUP, a Klientem z wykorzystaniem Witryny internetowej, tj. zawierana za pomocą środków porozumiewania się na odległość;

12. Miejsce odbioru - adres: ul. Potokowa 12A, 44-361 Syrynia, gdzie możliwy jest odbiór osobisty Produktu, po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru z Firmą DS GROUP;

13. Umowa najmu – umowa najmu Produktów zawarta pomiędzy Firmą DS GROUP, a Klientem w formie pisemnej lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość;

14. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z Firmą DS GROUP czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu cywilnego;

15. Konto - narzędzie dostępne w systemie Witryny internetowej, które po wprowadzeniu adresu e-mail (Login) i Hasła umożliwia m.in. śledzenie na Witrynie internetowej etapów realizacji Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień, edycję danych kontaktowych Klienta oraz zmianę Hasła, itp.;

16. Login – adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji na Witrynie internetowej wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta;

17. Hasło - ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta;

18. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145. z późn. zm.);

19. Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 134. z późn. zm.);

20. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 123. z późn. zm.);

21. Kodeks dobrych praktyk - zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2070. z późn. zm.);

22. Regulamin - niniejszy regulamin Witryny internetowej.

ROZDZIAŁ II - POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Złożenie Zamówienia na Produkty oferowane do sprzedaży na Witrynie internetowej, złożenie zapytania o dostępność do wynajmu Produktów oferowanych na Witrynie internetowej, złożenie zapytania o dostępność usług oferowanych na Witrynie internetowej w zakładce Usługi, realizacja sprzedaży Produktów, świadczenie usług oferowanych przez DS GROUP, wynajem Produktów odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Liczba oferowanych Produktów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja Zamówień na takie Produkty odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Klientów, aż do wyczerpania zapasów. Promocje oferowane na Witrynie internetowej nie łączą się, chyba że co innego wynika z zasad danej promocji.

3. Informacje podane na Witrynie internetowej (w szczególności dotyczące Cen sprzedaży Produktów, Cen za usługę, wynajmu Produktów) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.

4. Wszystkie podane na Witrynie internetowej Ceny są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

5. Zabronione jest wykorzystywanie Witryny internetowej przez Klientów lub Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywanie Witryny internetowej w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Firmy DS GROUP.

6. W celu korzystania z Witryny internetowej Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i aktywnej poczty elektronicznej. Korzystanie z Witryny internetowej jest możliwe dla Użytkownika dysponującego następującym wyposażeniem:

a. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;

b. dostęp do Internetu;

c. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome lub inna;

d. aktywne konto e-mail.

7. Bezpośredni kontakt z Firmą DS GROUP jest możliwy mailowo, telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Witrynie internetowej. Wszelkie dane kontaktowe Firmy DS GROUP podane są w niniejszym Regulaminie oraz na Witrynie internetowej w zakładce Kontakt.

8. Firma DS GROUP informuje, że nie stosuje żadnego Kodeksu dobrych praktyk

ROZDZIAŁ III - USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Użytkownikom dokonywania zakupów przy wykorzystaniu Witryny internetowej, w szczególności z wykorzystaniem Konta oraz udostępnieniu usługi przypomnienia Hasła do Konta, usługi przesłania zapytania o dostępność Produktu do wynajmu, przesłania zapytania o dostępność sprzedaży usługi umieszczonej w zakładce Usługi, usługi zamieszczenia opinii na Stronie Produktu oraz usługi otrzymywania od Firmy drogą mailową informacji handlowych, reklamowych, marketingowych (newsletter). Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników.

2. Korzystanie z usługi Konta wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji polegającej na podaniu adresu email oraz ustalenia Hasła. Na adres e-mail Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem dokonania rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji Konta dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Użytkownikiem, a Firmą DS GROUP na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Rejestracja Konta jest bezpłatna i dobrowolna. Login i Hasło mają charakter poufny. Klient korzystający z Loginu i Hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło nie jest znane Firmie.

4. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w systemie Witryny internetowej. Konto jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Konta innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym Loginu i Hasła. Użytkownik kontaktując się z Firmą DS GROUP może w każdej chwili zrezygnować z Konta.

5. Usługa przypomnienia Hasła do Konta polega na umożliwieniu Użytkownikowi, który dokonał rejestracji Konta przesłania na wskazany podczas rejestracji Konta adres e-mail linka, który umożliwi Użytkownikowi zmianę dotychczasowe zapomnianego Hasła poprzez utworzenie nowego Hasła do Konta.

6. Usługa zapytania o dostępność Produktu do wynajmu umożliwia Użytkownikowi przesłanie oferty wynajmu Produktu, którym jest zainteresowany Użytkownik i ustalenia z Firmą DS GROUP indywidualnych warunków Umowy najmu Produktu.

7. Usługa zapytania o dostępność Usługi z zakładki Usługi umożliwia Użytkownikowi przesłanie oferty sprzedaży usługi przez DS. GROUP, którą jest zainteresowany Użytkownik i ustalenia z Firmą DS GROUP indywidualnych warunków Umowy sprzedaży usługi.

8. Usługa zamieszczenia opinii na Stronie Produktu umożliwia Użytkownikowi na zamieszczenie subiektywnej opinii o Produkcie na Stronie Produktu. Opinia jest widoczna na Stronie Produktu po jej akceptacji przez Firmę DS GROUP. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Firmy, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.

9. Korzystanie z usługi newslettera możliwe jest przez każdego Użytkownika, który wyrazi zgodę na subskrypcję newslettera podczas składania Zamówienia lub rejestracji Konta lub też lub wpisze adres e-mail w udostępnione w tym celu pole na Witrynie internetowej. Z chwilą subskrypcji newslettera dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych pomiędzy Użytkownikiem, a Firmą na warunkach określonych w Regulaminie. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania newslettera w każdej chwili poprzez kontakt z Firmą DS GROUP.

10. Zamieszczając i/lub udostępniając treści poprzez oferowane przez Firmę na Witrynie internetowej nieodpłatne usługi, o których mowa w niniejszym Regulaminie, Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania wprowadzanych treści. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjąć należy, że Firma DS GROUP jedynie zapewnia Użytkownikom odpowiednie zasoby informatyczne do udostępniania i rozpowszechniania treści, jednak treści tych nie należy utożsamiać z poglądami Firmy DS GROUP. Każdy z Użytkowników ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie treści poprzez korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Firmę DS GROUP.

11. Użytkownicy nie mogą zamieszczać, ani udostępniać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy Firmy DS GROUP, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione jest także zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.

12. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Firmę DS GROUP w zakresie Konta, newslettera oraz pozostałych usług opisanych w niniejszym Rozdziale zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie nieodpłatnie wypowiedzieć tę umowę. Wypowiedzenie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

13. Firma DS GROUP może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:

a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Witryny internetowej,

b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c. Firma DS GROUP otrzymała urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Klienta lub związanej z nimi działalności,

d. Klient lub Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

e. Klient lub Użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,

f. podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

14. Firma dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Witryny internetowej. W przypadku, gdy usługi oferowane na Witrynie internetowej np. są niezgodne z Regulaminem, nie działają prawidłowo, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Użytkownicy proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail: info@kupwynajmij.pl lub w formie pisemnej na adres Firmy DS GROUP. Użytkownicy proszeni są, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji swoich danych osobowych, kontaktowego nr tel. lub e-mail oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń.

15. Reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Firmę DS GROUP rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Firmę DS GROUP.

ROZDZIAŁ IV - ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:

1. Aby dokonać zakupu Produktu na Witrynie internetowej Użytkownik, może ale nie musi zarejestrować się i utworzyć Konto. W przypadku utworzenia Konta, Klient przy kolejnych Zamówieniach nie musi wprowadzać ponownie swoich danych osobowych, ponadto Użytkownik może korzystać z podglądu statusu realizacji Zamówień i historii zakupów, wysłanych ofert wynajmu Produktów.

2. W celu złożenia Zamówienia Klient proszony jest o dokonanie następujących czynności:

a. dokonanie wyboru Produktu, który ma być zakupiony, ilości Produktu, ewentualnie wybór innych charakterystycznych dla danego Produktu parametrów, o ile takie są dostępne do wyboru na Stronie Produktu, kliknięcie przycisku „Do koszyka”,

b. następnie po wyborze wszystkich zamawianych Produktów kliknięcie na ikonę koszyka w prawym górnym roku Witryny internetowej i przycisk „Kontynuuj zamówienie”,

c. następnie Użytkownik powinien: albo podać Login i Hasło i zalogować się na Konto, albo utworzyć Konto podając wymagane dane osobowe (adres email będący Loginem, ustalić Hasło, a następnie podać dane osobowe do wysyłki Zamówienia), albo też jednorazowo, bez rejestracji Konta podać dane osobowe do wysyłki Zamówienia, ewentualnie dane do wystawienia faktury, a następnie kliknąć przycisk „Zamawiam”,

d. następnie dokonać wyboru sposobu dostarczenia Produktów i metody płatności i kliknąć przycisk „Dalej”;

e. na tym etapie Użytkownik może wpisać swoje uwagi, informacje dla Firmy w udostępnione w tym celu pole, zaś w celu zakończenia składania Zamówienia, po weryfikacji danych i informacji wprowadzonych przez Klienta w celu złożenia Zamówienia i ich ewentualnej modyfikacji, jeśli wystąpiła jakaś pomyłka, kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

3. Dokonywanie Zamówień na Witrynie internetowej jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Zamówienia realizowane są jedynie w Dni robocze.

4. Wysłanie Zamówienia przez Zamawiającego stanowi ofertę Zamawiającego złożoną Sprzedającemu co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

5. Zamawiający otrzymuje od Sprzedającego:

a. potwierdzenie otrzymania Zamówienia tj. wiadomość mailową o temacie „Dziękujemy za Twoje zamówienia” automatycznie generowana wiadomość e-mail zawierająca numer i datę Zamówienia, dane Zamawiającego, opis Produktu (lub odnośnik do opisu na Stronie Produktu w Sklepie internetowym), Cenę i inne informacje dot. Zamówienia;

b. potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży, tj. wiadomość o temacie „Zamówienie w trakcie realizacji” na wskazany przez Zamawiającego w Zamówieniu adres poczty e-mail. Potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży wysyłane jest po zweryfikowaniu Zamówienia przez Sprzedającego i jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu. Umowa sprzedaży zawierana jest w j. polskim.

6. Do momentu kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę ” Użytkownik może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór Produktów, jego ilości lub przerwać proces zamawiania i zrezygnować z Zamówienia. Firma DS GROUP nie określa minimalnej wartości Zamówienia na Witrynie Sklepie internetowym.

7. Treści Umów sprzedaży przechowywane są przez system informatyczny Witryny internetowej przez okres posiadania Konta, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy sprzedaży. Każdy Klient, po zalogowaniu do Konta, ma dostęp do wszystkich swoich Umów sprzedaży zawartych poprzez Witrynę internetową przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym. W razie braku Konta treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Witryny internetowej są przechowywane przez system informatyczny Witryny internetowej do upływu okresu odpowiedzialności Firmę DS GROUP z tytułu rękojmi.

ROZDZIAŁ V - FORMY PŁATNOŚCI, KOSZTY DOSTAWY ZAKUPIONEGO PRODUKTU:

1. Dostępnymi na Witrynie internetowej formami płatności za sprzedawany Produkt są:

a. przedpłata na konto Firmy DS GROUP tradycyjnym przelewem bankowym - należności za zamówione Produkty wraz z kosztami dostawy należy uiszczać na numer konta: …………………….;
Klient proszony jest o wpisanie w tytule przelewu numeru Zamówienia z Witryny internetowej otrzymanego w e-mailu potwierdzającym Zamówienie. Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie może znacznie wydłużyć termin realizacji Zamówienia,

b. przedpłata za pomocą wybranego przez Klienta systemu płatności elektronicznych (PayU, BlueMedia, przelewy24.pl) także przy użyciu kart kredytowych (obsługiwane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro);

c. płatność za pobraniem – przy odbiorze Produktu od dostawcy.

2. Płatności za pomocą systemu płatności elektronicznych realizowane są w ten sposób, że Klient dokonujący płatności za Zamówienie zostaje przekierowany do wybranego serwisu transakcyjnego. Po zalogowaniu się na stronie wybranego banku, Klient otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi Firmy DS GROUP. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient zostaje z powrotem przekierowany do Witryny internetowej.

3. Płatności za pomocą systemu płatności elektronicznych PayU obsługuje spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.

4. Płatności za pomocą systemu płatności elektronicznych BlueMedia obsługuje spółka Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN w całości opłaconym, NIP: 585-13-51-185, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP17/2013.

5. Płatności za pomocą systemu płatności elektronicznych przelewy24.pl obsługuje spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP24/2014.

6. Dane osobowe Klienta przekazywane są za pomocą systemu płatności elektronicznych spółce PayU S.A., Blue Media S.A lub PayPro S.A. (zależnie od wybranego przez Klienta systemu płatności), która to spółka jest administratorem danych osobowych.

7. W przypadku przedpłaty, Firma DS GROUP oczekuje na opłacenie Zamówienia przez 5 Dni robocze od zawarcia Umowy sprzedaży. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z obowiązku zapłaty za Zamówienie w terminie, o którym mowa zdaniu poprzednim, zamówienie zostanie anulowane.

8. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Firmy DS GROUP podany w potwierdzeniu Zamówienia (w razie płatności tradycyjnym przelewem) lub z momentem uzyskania przez Firmę DS GROUP informacji o zapłacie z systemu płatności elektronicznych, lub też z momentem zawarcia Umowy sprzedaży (w razie płatności za pobraniem lub odbioru osobistego z Miejsca odbioru).

9. Zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej realizowane są za pośrednictwem paczkomatów Inpost, Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej. Koszty wysyłki Produktów zależą od wielkości Produktu, wybranego sposobu dostarczenia Produktów oraz od konfiguracji wysyłki Koszty te są przedstawiane Klientowi niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, w razie braku akceptacji przez Klienta ma on prawo do odstapienia od Umowy sprzedaży.

10. Całkowity koszt dostawy Produktów (tj. Cena Produktów wraz z kosztami dostawy Zamówienia) widoczne są dla Klienta podczas składania Zamówienia, w mailu potwierdzającym dokonanie Zamówienia oraz w zakładce „Moje konto/zamówienia” po zalogowaniu się do Konta. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

11. Zamówienia na kwotę 20 000 zł i powyżej (do kwoty tej nie wlicza się koszt dostawy) wysyłane są na adres dostawy na terytorium Polski za pośrednictwem firm kurierskich na koszt Firmy DS GROUP.

ROZDZIAŁ VI - WYSYŁKA ZAKUPIONEGO PRODUKTU:

1. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia.

2. Dostępność Produktów do wysyłki podawana jest na każdej Stronie Produktu, Firma DS GROUP dokłada wszelkich starań, aby jak najszybciej wysyłać zakupione Produkty. Produkty dostępne na specjalne zamówienie Użytkownika wysyłane są Konsumentowi maksymalnie w ciągu 30 dni od dokonania Zamówienia, chyba, że strony Umowy sprzedaży ustalą inny termin.

3. Przewidywany czas realizacji Zamówienia jest to czas, który upływa od przyjęcia Zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionych Produktów, przy czym uwzględniane są tu tylko Dni robocze. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

4. Jeśli jednak w Zamówieniu znajdą się Produkty których wysyłka nie będzie możliwa, Firma DS GROUP niezwłocznie poinformuje o tym Klienta mailowo lub telefonicznie. Klient będący Konsumentem, ma wówczas prawo do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź rezygnacji z Produktu, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia, bądź do realizacji Zamówienia w częściach, lub też wyrażenia zgody na zamianę brakującego Produktu na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie.

5. Dostawy zamówionych Produktów realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jednakże w razie adresu dostawy poza granicami Polski, Klient proszony jest o niezwłoczny kontakt z Firmą DS GROUP w celu ustalenia indywidualnych warunków Umowy sprzedaży, w szczególności kosztów dostawy Zamówienia.

6. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionych Produktów i/lub zapłaty oznaczonej przez Firmę DS GROUP Ceny za Zamówienie.

7. Po odbiorze Produktów od dostawcy, Klient proszony jest o sprawdzenie, w obecności dostawcy, czy zarówno przesyłka, jak i Produkty w niej zawarte, nie posiadają uszkodzenia wynikłego z transportu, czy są nienaruszone, zgodne z Zamówieniem. Sprawdzenie przesyłki to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Klient proszony jest o spisanie protokoły szkody w obecności dostawcy w dniu odbioru oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Firmy DS GROUP.

8. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem, Firma DS GROUP zastrzega sobie prawo własności Produktu do momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

9. Na każdy sprzedany Produkt wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT – zgodnie z życzeniem Klienta. Faktura dołączana jest do paczki z Zamówieniem, a także przesyłana jest drogą mailową do Klienta na wskazany podczas składania Zamówienia adres e-mail. Akceptując postanowienia regulaminu, Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur, o której mowa w art. 106n ust. 1. ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t. jedn. Dz. U. 2018, poz. 2174 z późn. zm.). Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia i zawartej Umowy sprzedaży.

10. Firma DS GROUP zobowiązuje się do dostarczenia Produktów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych Stronach Produktów na Witrynie internetowej.

11. Klient jest na bieżąco informowany o zmianie statusu Zamówienia drogą mailową.

ROZDZIAŁ VII - ZAPYTANIE O DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTU DO WYNAJMU I ZAWARCIE UMOWY NAJMU:

1. Aby złożyć zapytanie o dostępność Produktu do wynajmu Produktu na Witrynie internetowej Użytkownik, może ale nie musi zarejestrować się i utworzyć Konto.

2. W celu złożenia zapytania do Firmy DS GROUP o dostępność Produktu do wynajmu lub Klient proszony jest o dokonanie następujących czynności:

a. dokonanie wyboru Produktu, zapoznanie się z parametrami technicznymi i opisami Produktu z instrukcjami umieszczonymi w zakładce: „Pliki do pobrania” na Stronie Produktu, kliknięcie przycisku „Wynajmij”,

b. następnie wypełnienie formularza zapytania ofertowego poprzez podanie następujących informacji dot. Klienta: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, termin wynajmu, informacja czy Klient dopuszcza inny termin wynajmu Produktu w razie gdyby w pierwszym wskazanym przez Klienta Produkt był niedostępny do wynajmu, propozycja Ceny wynajmu na jaka satysfakcjonuje Klienta, sposób dostawy Produktu do Klienta,

c. następnie kliknięcie na przycisk „Wyślij”.

3. Składanie zapytań o dostępność Produktu do wynajmu na Witrynie internetowej jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Zamówienia realizowane są jedynie w Dni robocze.

4. Wysłanie przez Klienta zapytania o dostępność Produktu do wynajmu stanowi ofertę Klienta złożoną Firmie DS GROUP co do zawarcia Umowy najmu, zgodnie z treścią Regulaminu.

5. Do zawarcia Umowy najmu Produktu dochodzi po ustaleniu przez Strony warunków Umowy najmu i zawarciu Umowy najmu w formie mailowej lub osobiście wraz z wymaganymi załącznikami. W przypadku gdy otrzymana przez Firmę DS GROUP Umowa najmu jest niekompletna lub jej jakość jest nieczytelna, Firma DS GROUP zastrzega sobie możliwość wezwania Klienta do uzupełnienia Umowy najmu lub ma prawo do odstąpienia od Umowy najmu Produktu, o czym Klient zostanie poinformowany niezwłocznie drogą mailową lub telefoniczną.

6. Umowa najmu Produktu zawierana jest w j. polskim.

7. Odbiór wynajętego Produktu następuje w formie ustalonej przez strony w Umowie najmu. Dopuszczalne się następujące formy odbioru Produktu:

a) osobisty w siedzibie Firmy DS GROUP (tylko po wcześniejszym uzgodnieniu),

b) transportem Firmy DS GROUP,

c) firmą kurierską zleconą przez Firmę DS GROUP,

d) firmą kurierska zleconą przez Klienta.

W przypadku odbioru osobistego lub transportu za pośrednictwem firmy kurierskiej zleconej przez Klienta, za wszelkie uszkodzenia Produktu w czasie transportu od momentu przekazania Produktu Klientowi lub kurierowi odpowiada Klient.

8. Zwrot wynajmowanego Produktu następuje na zasadach wskazanych w Umowie najmu, chyba że Firma DS GROUP potwierdzi Klientowi drogą mailową inną formę zwrotu zaproponowaną przez Klienta. Za uszkodzenia Produktu w czasie transportu zwrotnego odpowiada Klient chyba że transport był zlecony lub zrealizowany przez Firmę DS GROUP. Adres zwrotu wynajmowanego Produktu: DS GROUP, ul. Potokowa 12 a, 44-361 Syrynia. Termin zwrotu należy ustalić co najmniej dzień wcześniej z Firmą DS GROUP.

ROZDZIAŁ VIII - ZAPYTANIE O DOSTĘPNOŚĆ USŁUGI Z ZAKŁADKI USŁUGI I ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG:

1. Aby złożyć zapytanie o dostępność usługi na Witrynie internetowej Użytkownik, może ale nie musi zarejestrować się i utworzyć Konto.

2. W celu złożenia zapytania do Firmy DS GROUP o dostępność usługi i możliwość zawarcia Umowy o świadczenie usługi oferowanej przez DS. GROUP, Klient proszony jest o dokonanie następujących czynności:

d. dokonanie wyboru Usługi, zapoznanie się ze szczegółami i opisem usługi, kliknięcie przycisku „Zamów”,

e. następnie wypełnienie formularza zapytania ofertowego poprzez podanie następujących informacji dot. Klienta: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, termin Usługi, informacja czy Klient dopuszcza inny termin Usługi w razie gdyby w pierwszym wskazanym przez Klienta Usługa była niedostępna do zamówienia, propozycja Ceny Usługi jaka satysfakcjonuje Klienta,

f. następnie kliknięcie na przycisk „Zamów”.

3. Składanie zapytań o dostępność usługi na Witrynie internetowej jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Zamówienia realizowane są jedynie w Dni robocze.

4. Wysłanie przez Klienta zapytania o dostępność usługi stanowi ofertę Klienta złożoną Firmie DS GROUP co do zawarcia Umowy Usługi, zgodnie z treścią Regulaminu.

5. Do zawarcia Umowy świadczenia usługi dochodzi po ustaleniu przez Strony warunków Umowy i zawarciu Umowy świadczenia usługi w formie mailowej lub osobiście wraz z wymaganymi załącznikami. W przypadku gdy otrzymana przez Firmę DS GROUP Umowa Usługi jest niekompletna lub jej jakość jest nieczytelna, Firma DS GROUP zastrzega sobie możliwość wezwania Klienta do uzupełnienia od takiej umowy lub ma prawo do odstąpienia od umowy, o czym Klient zostanie poinformowany niezwłocznie drogą mailową lub telefoniczną.

6. Umowa Usługi zawierana jest w j. polskim.

ROZDZIAŁ IX - PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY:

1. Zgodnie z art. 27. Ustawy konsumenckiej, Firma DS GROUP informuje o prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży należy poinformować Firmę DS GROUP o decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego listownie lub pocztą elektroniczną). Jeżeli Konsument skorzysta z formy wysyłki oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży pocztą elektroniczną, Firma DS GROUP prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

3. Konsument może także skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

5. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Firma DS GROUP zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Firmę DS GROUP), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Firma DS GROUP została poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.

6. Zwrotu płatności Firma DS GROUP dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem należności. W przypadku płatności za Produkty kartą płatniczą lub kredytową, zwrot należności następuje na rachunek bankowy przypisany do karty. Firma DS GROUP może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Zwracane Produkty Konsument proszony jest odesłać lub przekazać na następujący adres: DS. GROUP ………ul. Potokowa 12a, 44-361 Syrynia, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Firmę DS GROUP o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktów. Konsument proszony jest o należyte zabezpieczenie zwracanego Produktu na czas wysyłki.

8. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów.

9. Zgodnie z postanowienia art. 38. Ustawy konsumenckiej, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy (co oznacza, że Firma DS GROUP informuje, że jeżeli wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez FIRMĘ DS GROUP utraci prawo odstąpienia od umowy, to Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na podstawie przepisów Ustawy konsumenckiej);

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h. w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k. zawartej w drodze aukcji publicznej;

l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych

z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie sprzedaży oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


ROZDZIAŁ X - REKLAMACJE:

1. DS GROUP ponosi odpowiedzialność za wady Produktu, zgodnie z zasadami odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi wskazanymi w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 576 Kodeksu cywilnego. Jeżeli nabywcą Produktu nie jest Konsument, odpowiedzialność DS GROUP z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

2. W przypadku stwierdzenia wad Produktu, Klient może złożyć reklamację z tytułu rękojmi do DS GROUP, przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektroniczne: info@kupwynajmij.pl lub listownie adres: DS GROUP ul. Potokowa 12a, 44-361 Syrynia, zaś z tytułu gwarancji: bezpośrednio do producenta, czy też punktu gwarancyjnego wskazanego w karcie gwarancyjnej, lub też przesyłając ją do gwaranta za pośrednictwem DS GROUP.

3. O ile do Produktu dołączony jest dokument gwarancyjny to gwarancji na Produkty udziela ich producent. W celu uniknięcia wątpliwości Firma DS GROUP wskazuje, że nie udziela gwarancji na Produkty w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, a jedynie przekazuje oświadczenia gwarancyjne producentów Produktów. Warunki gwarancji zawarte są w dokumencie gwarancyjnym dołączanym do Produktu.

4. Klient składając reklamację i wysyłając reklamowany Produkt do Firmy DS GROUP proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wady Produktu i żądania reklamującego z tytułu rękojmi (naprawa lub wymiana na nowy, obniżenie Ceny, odstąpienie od Umowy sprzedaży w razie istotnej wady Produktu) lub żądania z tytułu gwarancji - zgodnie z warunkami gwarancji na dany Produkt. Składając reklamację Klient proszony jest także o załączenie kopii dowodu zakupu.

5. DS Group zastrzega sobie możliwość poproszenia Klienta o uzupełnienie dokumentacji o dodatkowe materiały i dokumenty.

6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Firmę DS GROUP.

7. Firma DS GROUP informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823).W razie nie uznania reklamacji przez Firmę DS GROUP, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Katowicach, ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice, http://www.katowice.wiih.gov.pl Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie http://www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „Ważne adresy”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klientowi będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

ROZDZIAŁ XI - DANE OSOBOWE:

1. Użytkownik dokonując Zamówienia bez rejestracji Konta, i/lub rejestrując Konto, i/lub kontaktując się z Firmą DS GROUP (mailowo, telefonicznie lub przez formularz kontaktowy dostępny na Witrynie internetowej, i/lub zapisując się do subskrypcji newslettera, i/lub korzystając z pozostałych usług świadczonych przez Firmę DS GROUP drogą elektroniczną wskazanych w Rozdziale III niniejszego Regulaminu - przekazuje Firmie DS GROUP swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres email, nr telefonu, ewentualnie nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP, adres IP komputera, z którego korzysta Użytkownik podczas korzystania z Witryny internetowej).

2. W przypadku dokonania Zamówienia bez rejestracji Konta, i/lub kontaktu z Firmą DS GROUP, i/lub korzystania z pozostałych usług świadczonych przez Firmę DS GROUP drogą elektroniczną - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie Umowy sprzedaży/umowy o świadczenie wybranych przez Użytkownika usług drogą elektroniczną, i/lub podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży/umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, kontaktu z Użytkownikiem, na podstawie żądania Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). W przypadku rejestracji Konta, i/lub subskrypcji newslettera - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. a) Rozporządzenia RODO.

3. Administratorem danych osobowych jest Firma DS GROUP. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 1. jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb realizacji celu, dla którego dane zostały pozyskane. Dane osobowe udostępnione Firmie DS GROUP nie będą przekazywane podmiotom trzecim, innym niż wskazane w Regulaminie (np. firmom dostarczającym Produkty, bankom, firmie obsługujące system płatności elektronicznych, firmie księgowej), w innym celu niż wskazane w Regulaminie. Dane Klientów mogą być udostępniane jedynie uprawnionym do tego podmiotom, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, np. Państwowej Inspekcji Handlowej, organom ścigania, na ich żądanie. Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie podlegają profilowaniu.

4. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych, w tym praw Użytkownika znajduje się w Polityce prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu.

ROZDZIAŁ XII- POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Rozporządzenia RODO, a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy konsumenckiej.

2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa państwa Konsumenta. W przypadku, gdy przepisy prawa państwa Konsumenta są dla niego bardziej korzystne niż przepisy prawa polskiego, i obowiązują powszechnie, to obowiązują one zarówno Firmę DS GROUP jak i Konsumenta w Umowie sprzedaży/Umowienajmu/Umowie świadczenia usług zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu.

3. Firma DS GROUP jest uprawniona do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Witryny internetowej). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na Witrynie internetowej, a Użytkownicy posiadający Konto lub subskrybujący newsletter otrzymają informację o zmianie Regulaminu drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania z Witryny internetowej i wypowiedzenia umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania z Witryny internetowej w każdym czasie.

4. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z Witryny internetowej.

5. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

Dnia 11 maja 2020 roku.

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu przez Konsumenta.

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży


…………………………………………….
Imię i nazwisko konsumenta
…………………………………………….
adres zamieszkania
…………………………………………….
telefon kontaktowy
…………………………………………….
e-mail
…………………………………………….
nr zamówienia oraz nr paragonu/faktury

Firma DS GROUP ul. Potokowa 12a, 44-361 Syrynia
z dopiskiem „odstąpienie od umowy www.kupwynajmij.pl”

Oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Działając zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 31.05.2014 roku o prawach konsumenta, niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów …………………………………………………………………………………………….……

Umowa sprzedaży została zawarta z DS GROUP …………... w dniu ………….. roku, a odbiór przeze mnie towarów nastąpił w dniu ………………..……………. roku.

Proszę o zwrot środków na następujący rachunek bankowy: ………..……..…………………………………….

………………………………..
Data i podpis konsumenta (tylko jeśli dokument będzie wysłany do Firmy DS GROUP w wersji papierowej)